MySQLでユーザを削除

2011年3月29日

MySQLでユーザを削除する手順

権限を削除

REVOKEで、削除したいユーザの権限を削除する

REVOKE構文について

参考に、guestユーザの権限を削除する実際の構文は

ユーザを削除

アンケート

MySQL, SQLMySQL, SQL

Posted by GENDOSU